HOT Sparks - шаблон joomla Оригами

Régi ügyfeleink figyelmébe!

Cégünk 4 éve van a piacon de 2017-ben névváltoztatásra volt szükség, így lett:
Saving Grace Kft.- ből Alba Non-Stop Mobil Gumiszerviz Kft.

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 

Cégnév:                       Alba Non Stop Mobil Gumiszerviz Kft.

Székhely:                     8142 Úrhida, Kőbányai u. 356/1 hrsz.

Cégjegyzékszám:         07-09-028263

Adószám:                    26133681-2-07

Képviselő:                    Csetényi Krisztián ügyvezető igazgató

Telefonszám:                +36 70 455 4557

E-mail cím:                   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:                        www.tehergumiszereles.hu


 

Weboldal üzemeltetője: KreazívBiznisz  (81430. Sárszentmihály, Kőris u. 16)

Tárhely szolgáltatónk: C-Host Kft. (1115 Budapest, Halmi utca 29)

 

(a továbbiakban: Társaság)

 

Az  Alba Non Stop Mobil Gumiszerviz Kft. a www.tehergumiszereles.hu oldal üzemeltetője, valamennyi adatkezelése során a jogszabályoknak megfelelően jár el. Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető, . A tehergumiszereles.hu weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására. A tehergumiszereles.hu weboldal üzemeltetője az adatkezelési szabályzattal, tájékoztatóval valamint annak értelmezésével kapcsolatban az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelekre elektronikus formában nyújt tájékoztatást.

 

 A tehergumiszereles.hu kiemelten fontosnak tartja a honlapjai szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogukat. Ennek értelmében az tehergumiszereles.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatok megőrzése és megóvása érdekében az adattároláshoz és feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. A tehergumiszereles.hu weboldal üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A cég informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. A honlapokat üzemeltető az adatok védelméről és a szerver biztonságról jelszavas védelemmel, tűzfallal és meghatározott IP cím használattal gondoskodik.

 

A jelen tájékoztató tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására - különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztató tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és a jogorvoslati lehetőségeit is.

 

Az adatkezelési tájékoztatónk letölthető erről a linkről!

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve - a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy -egyes speciális esetekben - ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az autoguminet.hu üzemeltetője által kezelt adatok megadása önkéntes, így a megadásra került személyes adatok kezelése az érintett beleegyezésével történik. Cégünk az adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy a törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

1. Az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

1.1. Az adatkezelés célja

A tehergumiszereles.hu weboldal üzemeltetője kizárólag abból a célból kezeli a személyes adatokat, hogy a tehergumiszereles.hu leadott megkereséseket, megrendeléseket teljesíteni tudja. Az ezzel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató itt található. A felhasználói élményt biztosítani tudja. Tájékoztatót innen tölthetik le. A honlapon hírlevélre regisztrált látogatókat az aktuális kedvezményekről értesíteni tudja. Tájékoztató itt érhető el.

1.2. Az adatkezelés jogcíme

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja.

1.3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig vagy az engedély visszavonásáig tart. A személyes adatok módosítására a regisztráció során megadott e-mail cím + jelszó együttes használatával van lehetőség. A személyes adatok törlésére és a hozzájárulás visszavonására az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre küldött értesítéssel van mód.  A hírlevélről a hírlevél alján található link segítségével is le lehet iratkozni.

 

2.Tájékoztató az érintett jogairól

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog
 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helyesbítéshez való jog
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást korlátozások
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogorvoslattal élhet, amennyiben úgy tapasztalja, hogy személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem érte. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetőségei:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

3. Záró rendelkezések

 Az adatvédelmi szabályzat bármely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.  

 

  Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen  

 

Minden jog fenntartva! © 2017 www.tehergumiszereles.hu I Adatvédelmi és adatkezelési tájékozató

ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ MOBIL TEHERGUMISZERVIZ

Non-Stop hívható telefonszám: +36 70 455 4557 l E-mail: krisztian0823@gmail.com